OPS Żarnowiec - Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowcu.

OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ

w Żarnowcu

POMOC

OPS Żarnowiec

RODO

Strona główna » Aktualności » RODO

wielkość tekstu: A | A | A

Klauzula informacyjna Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarnowcu

 

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) dalej RODO, informujemy iż:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowcu, ul. Krakowska 34, 42-439 Żarnowiec.
 2. W Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarnowcu  na podstawie art. 37 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych powołano Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować się można na adres e-mail:ug@zarnowiec.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Zbierane dane osobowe, są przetwarzane przez OPS w Żarnowcu w celu realizacji  ustawowych i statutowych zadań ośrodka, zadań własnych Gminy w zakresie pomocy społecznej, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań powierzonych na podstawie zawartych porozumień i umów, w zakresie wynikającym z przepisów prawa;

Na podstawie:

- art. 6 1 rozporządzenia o ochronie danych w celu i obowiązków ciążących na Administratorze,

- art. 6 1 b) rozporządzenia o ochronie danych w celu umów zawartych z kontrahentami,

- natomiast w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane przetwarzane z art. 6 1 a) wyłącznie na podstawie wcześniej zgody w zakresie i celu określonym w zgody.

 1. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych art. 6 ust. 1 lit a), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 2. Posiada Pani/Pan prawo:
  1. do żądania od Administratora Danych Osobowych (ADO) dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
  2. do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz inne podmioty świadczące na rzecz administratora usługi informatyczne, pocztowe, kurierskie, bankowe, ubezpieczeniowe itp.
 4. Pani/Pana  dane   osobowe   przechowywane  będą   przez   okres   zgodny   z   przepisami  prawa, a następnie podlegać będą ocenie archiwalnej w zakresie zniszczenia lub dalszego okresu przechowywania.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. Skutkiem braku podania danych będzie brak możliwości załatwienia sprawy zgodnie ze złożonym wnioskiem/żądaniem.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
 7. Przetwarzanie Pani/Pana danych nie będzie podlegało  zautomatyzowanemu  podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

czytano: 472 razy

autor: ops.zarnowiec.pl

data dodania: 2019-04-17 11:10:20

01

.

02

.

03

.

04

.

05

.

06

.

07

.

08

.

09

.

010

.

Adres

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Żarnowcu
42-439 Żarnowiec, ul. Krakowska 34

 

KONTAKT

tel: 32 64 493 20 wew. 118
fax: 32 64 492 56
biuro@ops.zarnowiec.pl

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?
wypełnij formularz zapytaniowy

Rozwiązywanie problemów społecznych

Poleć stronę
Wypełnij formularz polecający nasz serwis WWW
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Wersja mobilna