OPS Żarnowiec - Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowcu.

OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ

w Żarnowcu

POMOC

OPS Żarnowiec

Pomoc Społeczna

Strona główna » Pomoc Społeczna

wielkość tekstu: A | A | A

 

 

 

 

Loga Programu

 

 

INFORMACJA

 

Od dnia 01.02.2021 r. w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarnowcu przy ul. Krakowska 34 rozpocznie się wydawanie skierowań dla osób ubiegających się o pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram  2020

Aktualne kryterium dochodowe uprawniające do udzielenia pomocy żywnościowej nie może przekraczać kwoty:

 • 1 161,60 zł na osobę w rodzinie
 • 1 542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej

oraz musi być spełniona i udokumentowana  jedna z przesłanek określona w art. 7 ustawy o pomocy społecznej,  tj. m.in.: bezrobocie, niepełnosprawność ( ksero orzeczenia), długotrwała i ciężka choroba( potwierdzona przez lekarza specjalistę), bezdomność, wielodzietność …

Osoby ubiegające się o pomoc są zobowiązane są udokumentować dochody : 

 • osoby pracującej przedstawiają zaświadczenie od pracodawcy o wysokości zarobków z miesiąca poprzedzającego.( styczeń 2021 r.)
 • osoby pobierające rentę/emeryturę z ZUS/KRUS mają obowiązek okazać odcinek z renty/emerytury., oraz decyzję rentową

 

Dystrybucję  żywności  rozpocznie się od miesiąca marca 2021r.
Terminy  wydawania żywności będą zamieszczone w odrębnym ogłoszeniu.

 

Artykuły spożywcze przekazywane przez KOWR/OPO/OPR na rzecz OPL w ramach POPŻ Podprogramu 2020

 

LP

Nazwa towaru

Waga sztuki

Jednostka miary

Ilość sztuk w zestawie rocznym

1

buraczki wiórki

0,35

kg

4

2

cukier biały

1

kg

4

3

fasolka po bretońsku

0,5

kg

3

4

filet z makreli w oleju

0,16

kg

7

5

groszek z marchewką

0,4

kg

8

6

herbatniki maślane

0,2

kg

2

7

kasza jęczmienna

0,5

kg

3

8

koncentrat pomidorowy

0,16

kg

7

9

makaron jajeczny świderki

0,5

kg

10

10

miód nektarowy

0,25

kg

2

11

mleko UHT

1

l

7

12

mus jabłkowy

0,72

kg

2

13

olej rzepakowy

1

l

4

14

pasztet drobiowy

0,16

kg

2

15

płatki owsiane

0,5

kg

2

16

powidła śliwkowe

0,3

kg

5

17

ryż biały

1

kg

2

18

ser podpuszczkowy dojrzewający

0,4

kg

4

19

szynka drobiowa

0,3

kg

8

20

Szynka wieprzowa

0,3

kg

4

 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 Podprogram 2020

Objaśnienie:

Kwoty kryterium dochodowego wynoszą: 1 542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1 161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie

Za dochód netto uważa się sumę miesięcznych przychodów pomniejszoną o:

- miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;

- składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;

- kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Na dochód określony w przepisach ustawy o pomocy społecznej składają się przychody wszystkich członków rodziny, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, a w przypadku utraty w tym miesiącu dochodu – z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Do dochodu wlicza się m.in.

- wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło,

- wynagrodzenie za pracę dorywczą,

- świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, z wyłączeniem świadczeń jednorazowych,

- renty,

- emerytury,

- alimenty,

- odliczane (przez pracodawcę) od wynagrodzeń obciążenia komornicze z tytułu postępowań administracyjnych, spłata rat pożyczki czy ubezpieczenia,

- zasiłki dla bezrobotnych,

- dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej,

- dochody z gospodarstwa rolnego,

- świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe i okresowe),

- dochody z majątku rodziny (czynsze najmu i dzierżawy),

- dodatek mieszkaniowy,

- dodatek energetyczny.

Do dochodu nie wlicza się: 

-  świadczenie wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2018 r. poz. 2134, z późn. zm.), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998, późn. zm.),

- świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz.U. z 2018 r. poz. 1272, z późn. zm.),

- jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego,  

- zasiłku celowego,  

- pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty (stypendium szkolne),

- wartości świadczenia w naturze,  

- świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych,

- świadczenia pieniężnego i  pomocy pieniężnej, o której mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 690), 

- dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego.

W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego przyjmuje się że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308 zł.

 

 

 

 

 

 

 

Loga Programu

Ośrodek Pomocy Społecznej w  Żarnowcu informuje, że wydawanie żywności z Banku Żywności w Częstochowie dla osób zakwalifikowanych do Programu, będzie w następujących terminach:

- 3 marca 2020 r.

- 2 kwietnia 2020 r.

- 7 maja 2020 r.

- 4 czerwca 2020 r.

Miejsce odbioru żywności: ul. Krakowska 34, 42-439 Żarnowiec ( budynek Urzędu Gminy).

W trakcie trwania Programu będą realizowane warsztaty edukacyjne o których poinformujemy w późniejszym terminie.

 

 

 

 

 

Loga Programu

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowcu informuje, iż w dniu 10 lutego 2020 r, odbędzie się wydawanie żywności z Banku Żywności w Częstochowie. Osoby, które ubiegały się o taką pomoc proszone są o zgłoszenie się po odbiór żywności do Ośrodka Pomocy Społecznej w wyżej wymienionym terminie.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomoc żywnościowa z Banku Żywności

 

Loga Programu


         W styczniu 2020r. rusza realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2019. Osoby korzystające ze wsparcia Programu w naszej gminie będą brały udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej kierowana jest do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,  spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (do 1402,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1056,00 zł dla osoby pozostającej w rodzinie).

Objaśnienie:

art. 7. Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

1. ubóstwa;

2. sieroctwa;

3. bezdomności;

4. bezrobocia;

5. niepełnosprawności;

6. długotrwałej lub ciężkiej choroby;

7. przemocy w rodzinie;

7a potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi

8. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

9. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;

10. ( uchylony)

11. trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

12. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

13. alkoholizmu lub narkomanii;

14. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;

15. klęski żywiołowej lub ekologicznej.

 

Kwoty kryterium dochodowego wynoszą: 1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1056 zł w przypadku osoby w rodzinie

Za dochód netto uważa się sumę miesięcznych przychodów pomniejszoną o:

 • miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
 • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Na dochód określony w przepisach ustawy o pomocy społecznej składają się przychody wszystkich członków rodziny, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, a w przypadku utraty w tym miesiącu dochodu – z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Do dochodu wlicza się m.in.

 • wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło,
 • wynagrodzenie za pracę dorywczą,
 • świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, z wyłączeniem świadczeń jednorazowych,
 • renty,
 • emerytury,
 • alimenty,
 • odliczane (przez pracodawcę) od wynagrodzeń obciążenia komornicze z tytułu postępowań administracyjnych, spłata rat pożyczki czy ubezpieczenia,
 • zasiłki dla bezrobotnych,
 • dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • dochody z gospodarstwa rolnego,
 • świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe i okresowe),
 • dochody z majątku rodziny (czynsze najmu i dzierżawy),
 • dodatek mieszkaniowy,
 • dodatek energetyczny.

Do dochodu nie wlicza się:

 • świadczenie wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2018 r. poz. 2134, z późn. zm.), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998, późn. zm.),
 • świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz.U. z 2018 r. poz. 1272, z późn. zm.),
 • jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego,
 • zasiłku celowego,
 • pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty (stypendium szkolne),
 • wartości świadczenia w naturze,
 • świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych,
 • świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o której mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 690),
 • dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego.

W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego przyjmuje się że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308 zł.

Informacja dla osoby zakwalifikowanej do pomocy żywnościowej

 W ramach Podprogramu 2019 można otrzymać artykuły spożywcze w łącznej gramaturze ok 50,4 kg,

1) Artykuły warzywne i owocowe

- groszek z marchewką 3,20 kg, fasola biała 3,20 kg, koncentrat pomidorowy 1,12 kg, buraczki wiórki 1,05 kg,

powidła śliwkowe 1,80 kg, sok jabłkowy klarowny 4 l

2) Artykuły skrobiowe

- makaron jajeczny 4,50kg, makaron kukurydziany bezglutenowy 1,00 kg, ryż biały 3,00 kg, kasza gryczana 1,50 kg,

herbatniki maślane 0,80 kg,

3) Artykuły mleczne

- mleko UHT 7 l, ser podpuszczkowy dojrzewający 2,00 kg,

4) Artykuły mięsne

- szynka drobiowa 2,70 kg, szynka wieprzowa mielona 1,80 kg, pasztet wieprzowy 0,48 kg, filet z makreli w oleju 1,53 kg,

5) Cukier

- cukier biały 4 kg,

6) Tłuszcze

- olej rzepakowy 4 l,

7) Dania gotowe

- gołąbki w sosie pomidorowym 1,70 kg,

 • Zestaw artykułów spożywczych przysługuje dla jednego odbiorcy końcowego, zarówno dla osoby samotnie gospodarującej jak i dla osoby w rodzinie.
 • Informację o częstotliwości i terminach wydań można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarnowcu.

Osoby zainteresowane mogą już zgłaszać się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarnowcu, ul. Krakowska 34 w celu otrzymania skierowania uprawniającego do odbioru żywności. W tym celu należy wypełnić oświadczenie i udokumentować dochód netto z poprzedniego miesiąca.

 

NOWE KRYTERIA DOCHODOWE W POMOCY SPOŁECZNEJ 

 

W dniu 13 lipca 2018 r. zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Przedmiotowe rozporządzenie ustala nowe zweryfikowane kryteria dochodowe, kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Tym samym z dniem 1 października 2018 r. będą one wynosić:

– dla osoby samotnie gospodarującej – 701 zł z dotychczasowego 634 zł;
– dla osoby w rodzinie – 528 zł z dotychczasowego 514 zł;
– maksymalna kwotę zasiłku stałego – będzie wynosić 645 zł z dotychczasowego 604 zł;
– kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego – będzie wynosić 308 zł z dotychczasowego 208 zł.

 

 

 

USŁUGI OPIEKUŃCZE

Ustawa o pomocy społecznej wskazuje, że pomoc w formie usług przysługuje osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innej przyczyny wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze przyznaję się na wniosek osoby zainteresowanej, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania, na podstawie decyzji administracyjnej określającej ich zakres, wymiar godzin pracy opiekunek i wysokość odpłatności.

 

ZASADY PRZYZNAWANIA I ODPŁATNOŚCI

Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb pobierania tych opłat, określa rada gminy , w drodze uchwały.

Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze uzależniona jest od:

- wysokości stawki godzinowej usługi, którą to wysokość ustala rada gminy,

- ilość godzin świadczonych usług,

- dochodu osoby lub rodziny korzystającej z usług, w praktyce - im wyższy posiadany dochód, tym wyższa ponoszona odpłatność.

 

JAK SIĘ UBIEGAĆ

- Świadczenia pomocy społecznej udzielane są na wniosek samej osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego lub innej osoby

- W niektórych przypadkach, zwłaszcza w stosunku do osób, które nie mają świadomości swoich praw, pomoc społeczna udzielana jest z urzędu

Tryb przyznawania świadczeń z pomocy społecznej składa się z dwóch etapów:

1. Zgłoszenie wniosku o udzielenie pomocy.

2. Sporządzenie wywiadu środowiskowego i planu pomocy.

Pamiętajmy, że ośrodek pomocy społecznej będzie kierował się zasadą, że osoba wymagająca opieki i pomocy w pierwszej kolejności powinna oczekiwać jej od najbliższych.

01

.

02

.

03

.

04

.

05

.

06

.

07

.

08

.

09

.

010

.

Adres

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Żarnowcu
42-439 Żarnowiec, ul. Krakowska 34

 

KONTAKT

tel: 32 64 493 20 wew. 123 wew. 103 - kierownik
fax: 32 64 492 56
biuro@ops.zarnowiec.pl

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?
wypełnij formularz zapytaniowy

Rozwiązywanie problemów społecznych

Poleć stronę
Wypełnij formularz polecający nasz serwis WWW
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Wersja mobilna