OPS Żarnowiec - Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowcu.

OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ

w Żarnowcu

POMOC

OPS Żarnowiec

Nowelizacja ustawy o dodatku węglowym

Strona główna » Aktualności » Nowelizacja ustawy o dodatku węglowym

wielkość tekstu: A | A | A

Nowelizacja ustawy o dodatku węglowym.
Zmiany  od dnia 3 listopada 2022 roku.
 
Art. 26. W ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692 i 1967) wprowadza się następujące zmiany:
1)     w art. 2:
a)     po ust. 3b dodaje się ust. 3c–3e w brzmieniu:
„3c. W przypadku, gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach, nie stosuje się ust. 3a i 3b do gospodarstwa domowego, którego źródłem ogrzewania jest oddzielne lub współdzielone źródło ciepła.
3d. W przypadku, o którym mowa w ust. 3c, gospodarstwu domowemu, które zajmuje lokal, dla którego nie było możliwe ustalenie odrębnego adresu, wójt, burmistrz albo prezydent miasta przyznaje dodatek węglowy w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego organ ten ustalił zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych oraz wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania. Z przeprowadzonego wywiadu środowiskowego sporządza się notatkę służbową. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta dokonuje wpisu źródła ciepła do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, jeżeli źródło nie było wcześniej zgłoszone do tej ewidencji, bez konieczności składania odpowiedniej deklaracji.
3e. W przypadku gdy w lokalu, o którym mowa w ust. 3d, zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących w tym lokalu.”,
b)     po ust. 15e dodaje się ust. 15f i 15g w brzmieniu:
„15f. W przypadku posiadania informacji wskazujących, że osoba, która nie złożyła wniosku o wypłatę dodatku węglowego, spełnia warunki jego przyznania wynikające z ustawy, wójt, burmistrz albo prezydent miasta może przeprowadzić wywiad środowiskowy w celu ustalenia prawa do tego dodatku. Z przeprowadzonego wywiadu środowiskowego sporządza się notatkę służbową. W takim przypadku organ ten przyznaje dodatek w drodze decyzji administracyjnej z urzędu, bez konieczności składania wniosku oraz bez składania odpowiedniej deklaracji dokonuje wpisu źródła ciepła do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, jeżeli źródło nie było wcześniej zgłoszone do tej ewidencji. Przepis art. 3 ust. 2 stosuje się.
15g. Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym także, gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1, nie zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia 11 sierpnia 2022 r., a w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustalono, że źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest źródło, o którym mowa w art. 2 ust. 1. Z przeprowadzonego wywiadu środowiskowego sporządza się notatkę służbową. Wpis do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, dokonywany jest przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta z urzędu bez konieczności składania odpowiedniej deklaracji.”;
 
 
Gmina zweryfikuje czy rodziny pod jednym dachem otrzymają kilka dodatków
Do tej pory w przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożyło więcej niż jednego gospodarstwo domowe zamieszkujące pod tym samym adresem, to dodatek węglowy jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami dodatek węglowy przysługuje w przypadku, gdy:
• pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe
• w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach
• którego źródłem ogrzewania jest oddzielne lub współdzielone źródło ciepła.
Przesłanki do wypłaty dodatku węglowego w przypadku takich gospodarstw domowych ustali wójt, burmistrz albo prezydent miasta decyzją administracyjną, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego z którego będzie wynikać zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych oraz wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego  lub współdzielonego źródła ogrzewania. 
Z przeprowadzonego wywiadu środowiskowego sporządza się notatkę służbową.
Nowelizacja określa ( art.2 ust. 2 d), też, że wójt, burmistrz albo prezydent miasta dokonuje wpisu źródła ciepła do centralnej ewidencji emisyjności budynków, jeżeli źródło nie było wcześniej zgłoszone do tej ewidencji, bez konieczności składania odpowiedniej deklaracji.
Przepisy zastrzegają jednocześnie, że w przypadku w lokalu, o którym mowa powyżej zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących w tym lokalu.
 
 Ministerstwo wyjaśnia, że kwestia rozdzielności majątkowej nie ma znaczenia, bo decydujące jest czy małżonkowie wspólnie prowadzą faktycznie gospodarstwo domowe.  
• O dodatek węglowy nie mogą samodzielnie wystąpić osoby: przebywające za granicą, w szpitalu, w domu opieki społecznej, w więzieniu lub zakonie, to jednak te osoby nie mogą same wystąpić o dodatek węglowy, bo prowadzenie gospodarstwa domowego wiąże się nierozłącznie z faktem przebywania w lokalu (budynku jednorodzinnym).
• Aby otrzymać dodatek węglowy nie jest konieczne zameldowanie w miejscu zamieszania. Dla przyznania dodatku węglowego kluczową informacją jest  faktyczne zamieszkiwanie i prowadzenie gospodarstwa domowego w danym miejscu, na obszarze gminy, do której składa się wniosek. Przy wnioskowaniu o przyznanie dodatku węglowego nie ma bowiem znaczenia, kto jest właścicielem lokalu. Uprawnioną osobą do otrzymania dodatku węglowego jest ta,  która faktycznie dysponuje lokalem i prowadzi w nim swoje gospodarstwo domowe czyli jeśli wniosek złoży najemca nie może go złożyć właściciel nieruchomości.
• Ministerstwo wskazuje też, niedopuszczalne jest występowanie przez wnioskodawcę o wypłacenie kilku dodatków węglowych w związku z np. okresowym zamieszkiwaniem w kilku lokalizacjach, które mogą znajdować się w tej samej gminie bądź różnych gminach. Nie można więc otrzymać dodatku np. na dom letniskowy używany w lecie, nawet pomimo zadeklarowania w CEEB, aktywnego źródła ciepła węglowego.
• Istotne jest, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego (art. 2 ust. 6 ustawy). W związku z tym, jedna osoba nie może wchodzić w skład kilku gospodarstw domowych – np. jedno dziecko może zostać wpisane jako członek tylko jednego gospodarstwa domowego.
• Dodatek węglowy a budynku niezamieszkałe: altany, działki. Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o dodatku węglowym świadczenia przysługuje osobie w gospodarstwie domowym zdefiniowanym w ust. 2 z użyciem określenia „zamieszkiwanie i gospodarowanie”. Wobec tego należy stwierdzić, że dodatek węglowy nie może być przyznany wnioskodawcy deklarującemu prowadzenie gospodarstwa w budynku niemieszkalnym (np. altanka działkowa, garaż), ponieważ w oczywisty sposób w takiej sytuacji nie jest spełniony warunek zamieszkiwania. W tym kontekście warto wskazać również, że zgodnie z art. 12 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz.U. 2014 poz. 40) na działce ROD nie wolno zamieszkiwać.
 
 
 
 
 

czytano: 211 razy

autor: ops.zarnowiec.pl

data dodania: 2022-11-07 13:51:04

01

.

02

.

03

.

04

.

05

.

06

.

07

.

08

.

09

.

010

.

Adres

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Żarnowcu
42-439 Żarnowiec, ul. Krakowska 34

 

KONTAKT

tel: 32 64 493 20 wew. 123 wew. 103 - kierownik
fax: 32 64 492 56
biuro@ops.zarnowiec.pl

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?
wypełnij formularz zapytaniowy

Rozwiązywanie problemów społecznych

Poleć stronę
Wypełnij formularz polecający nasz serwis WWW
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Wersja mobilna