OPS Żarnowiec - Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowcu.

OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ

w Żarnowcu

POMOC

OPS Żarnowiec

Informacja

Strona główna » Aktualności » Informacja

wielkość tekstu: A | A | A

 

 

 

Loga Programu

 

 

INFORMACJA

 

Od dnia 01.02.2021 r. w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarnowcu przy ul. Krakowska 34 rozpocznie się wydawanie skierowań dla osób ubiegających się o pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram  2020

Aktualne kryterium dochodowe uprawniające do udzielenia pomocy żywnościowej nie może przekraczać kwoty:

  • 1 161,60 zł na osobę w rodzinie
  • 1 542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej

oraz musi być spełniona i udokumentowana  jedna z przesłanek określona w art. 7 ustawy o pomocy społecznej,  tj. m.in.: bezrobocie, niepełnosprawność ( ksero orzeczenia), długotrwała i ciężka choroba( potwierdzona przez lekarza specjalistę), bezdomność, wielodzietność …

Osoby ubiegające się o pomoc są zobowiązane są udokumentować dochody : 

  • osoby pracującej przedstawiają zaświadczenie od pracodawcy o wysokości zarobków z miesiąca poprzedzającego.( styczeń 2021 r.)
  • osoby pobierające rentę/emeryturę z ZUS/KRUS mają obowiązek okazać odcinek z renty/emerytury., oraz decyzję rentową

 

Dystrybucję  żywności  rozpocznie się od miesiąca marca 2021r.
Terminy  wydawania żywności będą zamieszczone w odrębnym ogłoszeniu.

 

Artykuły spożywcze przekazywane przez KOWR/OPO/OPR na rzecz OPL w ramach POPŻ Podprogramu 2020

 

LP

Nazwa towaru

Waga sztuki

Jednostka miary

Ilość sztuk w zestawie rocznym

1

buraczki wiórki

0,35

kg

4

2

cukier biały

1

kg

4

3

fasolka po bretońsku

0,5

kg

3

4

filet z makreli w oleju

0,16

kg

7

5

groszek z marchewką

0,4

kg

8

6

herbatniki maślane

0,2

kg

2

7

kasza jęczmienna

0,5

kg

3

8

koncentrat pomidorowy

0,16

kg

7

9

makaron jajeczny świderki

0,5

kg

10

10

miód nektarowy

0,25

kg

2

11

mleko UHT

1

l

7

12

mus jabłkowy

0,72

kg

2

13

olej rzepakowy

1

l

4

14

pasztet drobiowy

0,16

kg

2

15

płatki owsiane

0,5

kg

2

16

powidła śliwkowe

0,3

kg

5

17

ryż biały

1

kg

2

18

ser podpuszczkowy dojrzewający

0,4

kg

4

19

szynka drobiowa

0,3

kg

8

20

Szynka wieprzowa

0,3

kg

4

 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 Podprogram 2020

Objaśnienie:

Kwoty kryterium dochodowego wynoszą: 1 542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1 161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie

Za dochód netto uważa się sumę miesięcznych przychodów pomniejszoną o:

- miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;

- składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;

- kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Na dochód określony w przepisach ustawy o pomocy społecznej składają się przychody wszystkich członków rodziny, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, a w przypadku utraty w tym miesiącu dochodu – z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Do dochodu wlicza się m.in.

- wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło,

- wynagrodzenie za pracę dorywczą,

- świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, z wyłączeniem świadczeń jednorazowych,

- renty,

- emerytury,

- alimenty,

- odliczane (przez pracodawcę) od wynagrodzeń obciążenia komornicze z tytułu postępowań administracyjnych, spłata rat pożyczki czy ubezpieczenia,

- zasiłki dla bezrobotnych,

- dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej,

- dochody z gospodarstwa rolnego,

- świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe i okresowe),

- dochody z majątku rodziny (czynsze najmu i dzierżawy),

- dodatek mieszkaniowy,

- dodatek energetyczny.

Do dochodu nie wlicza się: 

-  świadczenie wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2018 r. poz. 2134, z późn. zm.), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998, późn. zm.),

- świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz.U. z 2018 r. poz. 1272, z późn. zm.),

- jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego,  

- zasiłku celowego,  

- pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty (stypendium szkolne),

- wartości świadczenia w naturze,  

- świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych,

- świadczenia pieniężnego i  pomocy pieniężnej, o której mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 690), 

- dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego.

W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego przyjmuje się że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308 zł.

 

 

czytano: 291 razy

autor: ops.zarnowiec.pl

data dodania: 2021-01-29 09:14:11

01

.

02

.

03

.

04

.

05

.

06

.

07

.

08

.

09

.

010

.

Adres

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Żarnowcu
42-439 Żarnowiec, ul. Krakowska 34

 

KONTAKT

tel: 32 64 493 20 wew. 123 wew. 103 - kierownik
fax: 32 64 492 56
biuro@ops.zarnowiec.pl

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?
wypełnij formularz zapytaniowy

Rozwiązywanie problemów społecznych

Poleć stronę
Wypełnij formularz polecający nasz serwis WWW
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Wersja mobilna