OPS Żarnowiec - Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowcu.

OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ

w Żarnowcu

POMOC

OPS Żarnowiec

Ogłoszenie

Strona główna » Aktualności » Ogłoszenie

wielkość tekstu: A | A | A

Kierownik  Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarnowcu

ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej - udzielenie schronienia dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi oraz zapewnienie tym osobom posiłku i niezbędnego ubrania

 

 1. Konkurs skierowany jest do podmiotów uprawnionych do udzielania schronienia dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Żarnowiec.
 2. Konkurs ma na celu wyłonienie podmiotu na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej na zadanie: -udzielenie schronienia osobom tego pozbawionym w formie schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi oraz zapewnienie tym osobom posiłku i niezbędnego ubrania.
 3. Przedmiotem konkursu jest realizacja zadania polegającego na:

1) udzieleniu schronienia osobom tego pozbawionym, pochodzącym z terenu Gminy Żarnowiec w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, na zasadach określonych w art. 48, art. 48a ust. 1, 2, 5,6,7, 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2018 poz. 1508 z późn. zm.), zgodnie ze standardami wynikającymi z art. 48a ust. 14 ustawy o pomocy społecznej i odpowiednich przepisów wykonawczych oraz zapewnienie tym osobom wyżywienia i niezbędnego ubrania, zgodnie z zasadami określonymi w art. 48b ustawy o pomocy społecznej.

2) czas realizacji zadania od 05.09.2019 r. do 31.12.2019 r.

 1. Wymagania niezbędne: W zapytaniu ofertowym mogą brać udział podmioty, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy osobom bezdomnym z usługami opiekuńczymi i wpisane są do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia prowadzonego przez Wojewodę.
 2. Udzieleniem schronienia dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi objęte będą osoby z wydaną przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowcu decyzją administracyjną po zawarciu kontraktu socjalnego - liczba osób na dzień ogłoszenia konkursu – 2 ( jedna kobieta i jeden mężczyzna).
 3. Rozliczenie kosztów wynikających z realizacji zadania nastąpi po otrzymaniu faktury, rachunku, noty księgowej z załączonym imiennym wykazem osób objętych schronieniem w danym miesiącu i ilości dni udzielonego schronienia wystawianej przez podmiot realizujący zadanie.
 4. Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy przygotować na załączonym druku „OFERTA”. Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
 5. Ofertę złożyć należy osobiście u zamawiającego, listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowcu, ul. Krakowska 34 , 42-439 Żarnowiec, e -mail: opszarnowiec@poczta.onet.pl.

Wzór oferty stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia. W przypadku ofert wysyłanych listownie datą złożenia oferty jest data wpływu listu do zamawiającego. Oferty które wpłynęły do zamawiającego po terminie składania nie będą rozpatrywane. Oferty składane osobiście powinny być złożone w zaklejonych kopertach z napisem: ”UDZIELENIE SCHRONIENIA DLA OSÓB BEZDOMNYCH Z USŁUGAMI OPIEKUŃCZYMI Z TERENU GMINY ŻARNOWIEC”

 1. Kryteria oceny ofert.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował wyłącznie kryterium ceny.

 1. Miejsce i termin złożenia ofert.

Siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarnowcu do dnia 02 września 2019 r. do godz. 14.30

 1. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Rozpatrzenia ofert dokona komisja powołana przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarnowcu w dniu 03.09.2019 r.
 3. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu:

Po zakończeniu procedury konkursowej, decyzję o wyborze oferty podejmie Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarnowcu.

Oferty wraz z załącznikami nie będą zwracane Oferentom.

Do rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty nie stosuje się trybu odwoławczego. Decyzja o wynikach konkursu jest ostateczna. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarnowcu.

 1. Informacji odnośnie zapytania udziela: Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarnowcu tel. 32 6449320,wew. 118, lub osobiście w siedzibie Ośrodka.

 

                                                                                                           Kierownik Ośrodka  Pomocy Społecznej 

                                                                                                                            Barbara Mikołajczyk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr ........................................   

                                                                                         

(pieczęć Wykonawcy)

 

FORMULARZ OFERTOWY

 

Nawiązując do ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej -udzielenie schronienia dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi oraz zapewnienie tym osobom posiłku i niezbędnego ubrania

 1. Po zapoznaniu się z treścią ogłoszenia, my/ja*) niżej podpisani/y*) składam/*)y niniejszą ofertę:

Udzielenie schronienia dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi oraz zapewnienie tym osobom posiłku i niezbędnego ubrania”-cena za jeden dzień pobytu

Cena jednostkowa ..................................... zł za jeden dzień pobytu. (słownie:...........................................................................................................................)

2. Oświadczamy, że posiadamy uprawnienia do świadczenia usługi -„Udzielenie schronienia dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi oraz zapewnienie tym osobom posiłku i niezbędnego ubrania”

3. Zamówienie będziemy/będę*) w stanie zrealizować w następujących terminach od ............... r. do 31 grudnia 2019 r.

4. Uzyskaliśmy/łem*) wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty,

5. Oświadczam/my*), że akceptujemy zawarte w ogłoszeniu informacje i zobowiązujemy/ę*) się w przypadku wygrania konkursu do zawarcia umowy na realizację zadania w zaproponowanym przez Zamawiającego terminie.

 

 

....................................................                                                                 .................................................................................................................

miejscowość, data                                                                                                                           podpis osoby upoważnionej       

                                                                        

czytano: 542 razy

autor: ops.zarnowiec.pl

data dodania: 2019-08-12 12:59:59

01

.

02

.

03

.

04

.

05

.

06

.

07

.

08

.

09

.

010

.

Adres

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Żarnowcu
42-439 Żarnowiec, ul. Krakowska 34

 

KONTAKT

tel: 32 64 493 20 wew. 123 wew. 103 - kierownik
fax: 32 64 492 56
biuro@ops.zarnowiec.pl

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?
wypełnij formularz zapytaniowy

Rozwiązywanie problemów społecznych

Poleć stronę
Wypełnij formularz polecający nasz serwis WWW
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Wersja mobilna